Eγκωμιαστικοί λόγοι στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό(ΙΩΣΗΦ Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης)

Απόσπασμα από τον Λόγο  στόν Τίμιο  καί Ζωοποιό  Σταυρό·

Σήμερα είναι η εορτή του Σταυρού, γι᾽ αυτό ας χαίρεται ο χορός των Αγγέλων. Εμφανίζεται ο Σταυρός ας τον προσκυνήση όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Υψώνεται η θεία δύναμις του Σταυρού· ας τραπή εις φυγήν το πλήθος των δαιμόνων. Αλλά, ω θείε Σταυρέ, το ανέκφραστο θέαμα των Αγγέλων, το καύχημα των πιστών, η Βασιλική ράβδος, -σου ομιλώ σαν να είσαι έμψυχος- συ βεβαίως φέρεις εις ημάς τα χαρμόσυνα μηνύματα της σωτηρίας.
Δια σου, αι κλεισθείσαι πύλαι του Παραδείσου, πάλιν ανοίγονται.
Δια σου κατηργήθη το κράτος και η δύναμις του θανάτου· δια σου, ο άδης απεγυμνώθη· δια σου, οι νεκροί ανέζησαν· δια σου, ο Ληστής χαίρει και αγάλεται μέσα εις τον Παράδεισον· δια σου, ηνώθησαν τα επίγεια με τα Ουράνια· δια σου, εγνωρίσαμε την Αλήθειαν· δια σου, μας εδωρήθη το Βάπτισμα της αναγεννήσεως· δια σου, εχαρίσθη εις τους ανθρώπους άφεσις αμαρτιών· δια σου, ελάβαμε την Δωρεάν του Αγίου Πνεύματος· δια σου, οι εκκλησίες σημειούνται, και έτσι γίνονται Ναοί Θεού.
Δια σου απολαμβάνομε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού· δια σου, καταξιούμεθα και γινόμεθα υιοί του Θεού και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών.
Δια σου, αι ιεραί Πανηγύρεις και αι εορταί γεμίζουν από θεία χαρά και θεϊκό φως.
Και ποία γλώσσα θα μπορούσε να μας περιγράψη ακριβώς πόσα και ποία είναι τα καλά εκείνα, που εδώρησε ο Χριστός ο αληθινός Θεός, δια σου, εις το γένος των ανθρώπων;
…Χαίρε Σταυρέ, η δόξα των περάτων της γης, και της οικουμένης το αγαλίασμα· διότι εις την εορτήν σου αγάλλονται τα πέρατα της γης, και χαίρονται μαζί όλοι οι πιστοί.
Χαίρε Σταυρέ, η ισχύς και το αήττητον όπλον των βασιλέων· διότι έχοντες αυτοί απόλυτον εμπιστοσύνην εις σε, τρέπουν εις φυγήν τας φάλαγγας των βαρβάρων, και νικούν αυτούς πανηγυρικώς.
Χαίρε, η πανίσχυρος δύναμις των ηγεμόνων, με την οποίαν επικρατούν, και καυχώνται υπεροπτικά, προς εκείνους που δεν σε γνωρίζουν, και δεν υποτάσσονται εις την δύναμίν σου.
Χαίρε Σταυρέ, ετοιμότης των στρατιωτικών δυνάμεων και προθυμία υπερβολική, έχουσα την δυνατότητα να αντιμετωπίζης νικηφόρως την δύναμιν των εχθρών και να δημιουργής σύγχυσιν εις τα στίφη των ανόμων.
Χαίρε Σταυρέ, οδηγέ των οδοιπόρων, συ που διευθύνεις και κατευθύνεις τα διαβήματα των οδοιπορούντων, και που με την δύναμίν σου αποτρέπεις και φυγαδεύεις τα σκοτεινά και φαντασιώδη «μηχανήματα» των δαιμόνων.
Χαίρε Σταυρέ, η τροφή και η ανάπαυσις αυτών που καταλύουν κάπου ως ταξειδιώται· διότι με την σημείωσίν σου, η τροφή των είναι ευχάριστος, ο ύπνος χαρούμενος και αναπαυτικός, και η έγερσις σωτήριος· έτσι έχουν πλήρεις τας δυνάμεις των δια την συνέχισιν της οδού.
Χαίρε Σταυρέ, η επιτυχία εκείνων που ελπίζουν, έχοντες εμπιστοσύνην εις την Χάριν σου, και έτσι δεν αποτυγχάνουν εις τας ελπίδας των. Διότι προετοιμάζεις και εξομαλύνεις την οδόν, και με την δύναμιν που έχεις, χαρίζεις τα αιτήματα εις εκείνους που σε τιμούν ειλικρινώς.
Χαίρε Σταυρέ, η γαλήνη και η προστασία αυτών που διαπλέουν τας θαλάσσας· διότι η τρικυμιώδης και φουρτουνιασμένη και ομοιάζουσα με όρη θάλασσα, γαληνεύει αμέσως με την σημείωσίν σου.
Χαίρε Σταυρέ, η επιστήμη των κυβερνητών· διότι με την βοήθειαν και την οδηγίαν σου, μπορούν με ένα μικρό ξύλινο πηδάλιο να κυβερνήσουν μεγάλα πλοία και να τα οδηγήσουν με ασφάλεια μέσα και εις στενούς ακόμη λιμένας.
Χαίρε Σταυρέ, η χαρά και η ανάπαυσις των πλεόντων. Διότι με την βοήθειάν σου αποδιώκουν κάθε δειλίαν και πλέουν προς ξένας χώρας· διασχίζοντας δε τις μεγάλες αυτές θάλασσες, πλησιάζουν προς τον προορισμόν τους με πολύ καλές ελπίδες.Χαίρε Σταυρέ, ο «χρηστός ζυγός» και η παρηγορία των Μοναζόντων. Διότι ρίπτοντες επί σε τας ελπίδας των, φέρουν μετά χαράς την απομάκρυνσιν γονέων και φίλων· και πηγαίνοντες εις τας ερήμους, ζουν και συνομιλούν με μόνον τον Θεόν.
Χαίρε Σταυρέ, η ανάπαυσις και η νηπτική διέγερσις των Ασκητών, οι οποίοι με την δύναμίν σου υπομένουν ευχαρίστως την τήξιν του σαρκίου, «δίδοντες αίμα και λαμβάνοντες Πνεύμα»·.ώστε να αστράψουν μέσα εις την ζωήν τους, ως «αστέρες πολύφωτοι».
Χαίρε Σταυρέ, το κατάλυμα και η οικία των Μοναχών· συ που ανεβάζεις εις ύψη Πνευματικά εκείνους που σε αγαπούν ειλικρινά, και τους αναδεικνύεις κατοίκους του Ουρανού και επιγείους Αγγέλους, φυγαδευτάς των δαιμόνων, και ιατρούς των νοσημάτων.
Χαίρε Σταυρέ, το λειτουργικόν και αγαπητόν «Δώρημα» των Αρχιερέων, οι οποίοι δια σου ολοκληρώνουν και αγιάζουν κάθε Λειτουργικήν τελετήν, ώστε να είναι και αντιπρόσωποι του Χριστού επί της γης.
Χαίρε, το φωτιστικόν αξίωμα της Ιερωσύνης, δια του οποίου οι Ιερείς διδάσκουν και φωτίζουν τους αμυήτους μεν, αλλά αξίους του φωτισμού, και τους οδηγούν εις την οδόν της τελειωτικής Θείας Χάριτος.Χαίρε, η καθαρτική δύναμις των λειτουργικών διακόνων· διότι λαμβάνοντες αυτήν την ενέργεια με την βοήθειάν σου, απομακρύνουν κάθε αταξία, και την αποχωρίζουν από τον ευσεβή λαόν, τον άξιο του Τιμίου Αίματος και Σώματος του Χριστού, τον οποίον και προσφέρουν εις την Εκκλησίαν.
Χαίρε, η ισχυρά πανοπλία των Αγίων Μαρτύρων, δια της οποίας συνέτριψαν τας επιθέσεις και τα φοβερα «μηχανήματα» του Πονηρού, και ανεδείχθησαν νικηταί, ανταγωνισθέντες με επιτυχία κατά της αθέου ειδωλολατρίας.Χαίρε στέφανε άνωθεν πλεγμένος, που λάμπεις και ακτινοβολείς περισσότερον από τον πολύτιμον λίθον «σμάραγδον»· και τοποθετηθείς επάνω εις τας τιμίας αυτών κεφαλάς (των μαρτύρων δηλ.) προσδίδεις ιεράν ευπρέπειαν και θείον καλωπισμόν.Χαίρε η πρόρρησις των Προφητών, το κήρυγμα και το καύχημα των Αποστόλων. Διότι εσένα προεκήρυξαν και προκατήγγειλαν όλοι οι Προφήται μέσα στον κόσμον, δια της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, διδάξαντες δια της δυνάμεώς σου όλα τα έθνη, και τα καθωδήγησαν εις μίαν πίστιν και ομόνοιαν.Χαίρε η ασφάλεια και το καταφύγιον όλων· διότι με την Χάριν σου κάθε πιστός και ευσεβής Χριστιανός, διαφεύγει κάθε βλάβη και πειρασμόν.θ
Αλ᾽ ω Σταυρέ, τρισμακάριστε και πολυαγάπητε!Πολλά ιερά ονόματα παρέχεις εις αυτούς που επιθυμούν να σε εγκωμιάσουν! Ποίος μπορεί να σε ανυμνήση όπως ακριβώς σου αξίζει;
Ω Ξύλον σεβάσμιον και πανάγιον! Ποίος μπορεί να σε δοξάση και να σε μακαρίση αξίως;
Ω ρίζα ζωής και ζωοποιέ! Ποίος μπορεί να ψηλαφήση με καθαρότητα τα άγια χαρίσματά σου; Ποίος θα μπορέση να ασπασθή την αγιότητά σου με άξια χείλη; Ποίος θα μπορέση να σφραγίση τον εαυτόν του με το ιερόν σημείον σου «του φυγείν από προσώπου τόξου»; Ποίος θα χαράξη το σημείον σου επί του εαυτού του δια να λάβη φωτισμόν και κάθαρσιν ψυχής; Ποίος θα ασφαλίση τα πρόθυρα του σπιτιού του με το σημείον σου, δια να προφυλαχθή από κάθε πειρασμόν; Ποίος θα σφραγίση τον εαυτόν του με το σημείόν σου πριν από κάθε κίνημα και διάβημά του, προκειμένου όλαι αι σκέψεις και αι πράξεις του να είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού;ι’
Αληθώς, μεγάλη είναι η δύναμίς σου! Πολλά και εκλεκτά τα ονόματά σου!
Ονομάζεσαι Σταυρός και σκήπτρον «ράβδος ευθύτητος, ράβδος βασιλείας» «σημείωσις», σφραγίς, ελπίς, πίστις, όπλον, ασπίς, θυρεός, ρομφαία, μάχαιρα, τόξον, τείχος, είσοδος της κατοικίας που οδηγεί προς την άνω Πόλιν· και ο,τι άλλο θα μπορούσαν να σε ονομάσουν εκείνοι που είναι ειδικοί εις τους λόγους και σε αγαπούν όλως ιδιαιτέρως.
Δια σου ο Χριστός ο Θεός ημών, εγνώρισε εις τους ανθρώπους το μεγάλο και απόκρυφο μυστήριον της οικονομίας Του.
Δια σου ελάβαμε την επίγνωσιν της Αγίας Τριάδος, δηλαδή το να πιστεύωμεν εις Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Πατέρα μεν, άναρχον και αναίτιον· Υιόν δε, εκ του Πατρός προερχόμενον· (και έτσι ως προς την αιτίαν δεν είναι άναρχος)· κατά τον χρόνον όμως είναι και άναρχος· και Πνεύμα το Άγιον το σύνθρονον και ομότιμον.
… ’ Ημείς, όμως, ευλογημένοι Χριστιανοί μου ας πανηγυρίσωμε με καθαράν καρδίαν και λαμπρότητα την εορτήν του σεβασμίου Σταυρού.
Ας φέρωμεν πάντοτε εις την καρδίαν μας τον ιερόν πόθον και την Χάριν του, και ας μη τον απομακρύνωμε ποτέ από κοντά μας. Εκδιώκεται δε, με την απροσεξία και την αμέλειαν· με την ραθυμίαν και την οκνηρίαν· με άλλες απρεπείς πράξεις, με τις οποίες δεν συμφωνεί η πανήγυρις του Σταυρού.
Εάν έτσι πανηγυρίζωμεν και έτσι εορτάζωμεν, τότε όντως αι συνάξεις μας έχουν την Χάριν του Χριστού. Ο Οποίος ας ευχηθώμεν να μας σώση, να μας διαφυλάξη, και να μας αναδείξη αξίους, ώστε να γίνωμε κοινωνοί των Ζωοποιών Αυτού Παθών· κι έτσι να καταξιωθώμεν και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως, και της τωρινής, και της μελούσης, ένθα ευρίσκεται εν Κυρίω των «ευφραινομένων πάντων η κατοικία». Αμήν.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: